Vedtægter for Samsø Radio

Vedtægter for Samsø Radio

§1 – Navn

Foreningens navn er ”Samsø Radio” med hjemsted i Samsø kommune

§2 – Formål

Foreningens formål er at drive lokalradio

§3 – Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages alle der vil arbejde for foreningens formål.

§4 – Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret 01.01 – 31.12

 §5 – Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og annonceres i en lokal avis med mindst 10 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal blandt mødets deltagere.

§6 – Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Revideret regnskab.
  6. Indkomne forslag, herunder budget og kontingent
  7. Valg
  8. Eventuelt

 

§7 – Generalforsamling

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, 1 suppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant –

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at 1 medlemmer vælges på lige årstal, og 2 medlemmer vælges på ulige årstal.

1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen, der vælges årligt 1 revisor for 2 år

Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant udtræder af bestyrelsen i første år i valgperioden,

indtræder suppleanten i stedet frem til førstkommende generalforsamling,

hvor der foretages erstatningsvalg gældende for det sidste år i valgperioden.

§8 – Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Der vælges Formand, kasserer, og sekretær.

Intet forslag kan vedtages uden et absolut flertal af den samlede bestyrelse stemmer for.

Til hvert møde udarbejdes en dagsorden og et referat.

Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter til bestyrelsen deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

De praktiske kassereropgaver kan, under ansvar over for den valgte kasserer og bestyrelsen, uddelegeres til et medlem uden for bestyrelsen.

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningens gæld.

Et absolut flertal i bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem.

Eksklusionen kan af den ekskluderede indankes til den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse eller forkastelse.

Afstemningen skal være skriftlig, og der skal være absolut flertal

Eventuelle samarbejdsaftaler med andre stationer varetages af bestyrelsen, men skal fremlægges på generalforsamlingen

§9 – Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden, i dennes fravær af kassereren. Bestyrelsen kan dog i enkeltsager overlade tegningsretten til andre.

§10 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller når 2/3 af medlemmer skriftligt har tilkendegivet, at de ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsendt med angivelse af  dagsorden.

11 Vedtægtsændringer

 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§12 – Foreningens ophævelse

Ophævelse af foreningen kan ske ved en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Beslutning om foreningens ophævelse skal bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med absolut flertal af de fremmødte medlemmer

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens eventuelle kapital almennyttige formål på Samsø.

Ved en ophævelse af foreningen kan ingen bestyrelsesmedlemmer trække sig, førend foreningens økonomiske forhold er afklaret.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Vedtægten træder i kraft omgående efter vedtagelse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 09. november 2014

0%